Regulamentul competiţiei Spring SuperBlog 2024

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI OBIECTIVELE COMPETIŢIEI

1.1. Competiţia Spring SuperBlog 2024, denumită în continuare “Competiţia”, este organizată de agenţia de marketing şi comunicare online SwissPlan.biz S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod poştal 061165, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21346/19.12.2006, atribut fiscal RO, CUI 20061851, având contul nr. RO83BTRLRONCRT0PA1548501, deschis la Banca Transilvania, sucursala Militari, telefon (004)0744.264.481, e-mail office@swissplan.biz, fiind reprezentată legal de Albert Budică, în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează “Organizator”.

1.2. Spring SuperBlog 2024 are drept obiectiv desemnarea şi premierea celor mai creativi bloggeri participanţi în cadrul Competiţiei. Modalitatea de desfăşurare a Competiţiei Spring SuperBlog 2024, premiile şi mecanismul de acordare a acestora sunt prezentate în cadrul prezentului regulament oficial, care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei (“Regulamentul”).

1.3. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toți participanții și se poate consulta în mod gratuit, în format electronic, pe întreaga durată a Competiției, pe site-ul Competiţiei: www.super-blog.eu, cât şi pe suport fizic, la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 2. PARTICIPANŢI ŞI CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

2.1. Competiţia se adresează tuturor persoanelor fizice cetățeni români sau moldoveni, cu domiciliul sau reședința în România, care, la data înscrierii în Competiție, au împlinit vârsta de 18 ani, care deţin un website personal, denumit în continuare «blog», având o vechime de minimum 3 luni și cel puțin 20 de articole publicate la data înscrierii în Competiție, indiferent de tematică şi/sau traficul de vizitatori (denumiți în continuare «participanți» sau «bloggeri»). Se pot înscrie în Competiție şi bloggerii români stabiliţi peste hotare, cu condiţia ca blogul cu care participă să fie redactat în limba română şi, în cazul în care câştigă vreun premiu, acesta să poată fi expediat la o adresă din România.

2.2. Este interzisă participarea angajaţilor societăţii organizatoare, a angajaţilor şi reprezentanţilor companiilor sponsori sau parteneri media ai competiţiei şi a rudelor de gradul I ale respectivilor angajaţi, în condițiile în care acei sponsori sau parteneri ori reprezentanții lor sunt implicați în jurizarea articolelor înregistrate în Competiție. De asemenea, este interzisă participarea la competiție a bloggerilor parteneri implicați în promovarea competiţiei.

2.3. Înscrierea în Competiţie implică acceptarea expresă și neechivocă a Regulamentului de către fiecare participant și acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în vederea derulării Competiției.

2.4. Pentru a fi consideraţi eligibili, participanţii trebuie să se înscrie în Competiţie în perioada şi conform procedurii prezentate mai jos.

2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la Competiţie oricărui participant al cărui blog prezintă conţinut licenţios sau cu un explicit caracter ameninţător, abuziv, instigator, de hărţuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri şi/sau drepturilor omului, în general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, în particular. Totodată, Organizatorul are dreptul de a refuza înscrierea în Competiție sau a dispune excluderea din Competiție a oricărui participant care a încălcat prevederile Regulamentului sau a demonstrat rea-voință în relația cu Organizatorul și/sau sponsorii ori partenerii SuperBlog în edițiile anterioare ale Competiției, prin acțiuni incluzând, dar nelimitându-se la ștergerea de pe blog a articolelor participante după încheierea jurizării ori excluderea linkurilor introduse inițial, injurii, calomnii etc.

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR

3.1. Participanţii au următoarele drepturi:

 • să participe la Competiţie în mod gratuit;
 • să câştige premii şi/sau alte beneficii în funcţie de implicarea lor şi de rezultatele obţinute în cadrul Competiţiei;
 • să fie informaţi în privinţa validării înscrierilor, precum şi cu privire la orice alt aspect referitor la desfăşurarea Competiţiei şi la participarea lor în cadrul acesteia;
 • să folosească în mod corect titulatura de participant sau finalist Spring SuperBlog 2024 în scop promoţional (afişare pe blogul propriu, materiale de prezentare etc.);
 • să adere şi să fie acceptaţi în comunităţile online dedicate participanţilor la Competiţie, cu condiţia de a respecta regulile de funcţionare ale acelor comunităţi;
 • să-şi exprime liber opinia referitor la Competiţie, în limitele unui limbaj respectuos şi ale unei atitudini decente;
 • să se retragă în orice moment din Competiţie;
 • să accepte sau să refuze premiile câştigate în cadrul Competiţiei.

3.2. Participanţii au următoarele obligaţii:

 • să respecte Regulamentul Competiţiei, deciziile oficiale ale juriului şi ale Organizatorului;
 • să completeze corect și complet toate datele solicitate obligatoriu în formularul de înscriere in Competiție;
 • să nu angajeze numele Competiţiei, al Organizatorului, sponsorilor sau partenerilor media ai Competiției în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora;
 • să pună la dispoziţia Organizatorului sau a juriului, în cazul unor solicitări specifice, informații și/sau documente suplimentare în vederea validării informaţiilor completate în formularul de înscriere în Competiție;
 • să respecte Organizatorul, sponsorii, partenerii media şi pe ceilalţi concurenţi din cadrul Competiţiei, să se comporte şi să comunice în mod civilizat cu toate părţile implicate în Competiţie;
 • să publice, în articolele înregistrate în cadrul Competiţiei, exclusiv materiale proprii, redactate special pentru Spring SuperBlog 2024;
 • să mențină nemodificate articolele dedicate și redactate în cadrul Competiției, pe blogul propriu cu care s-au înscris în Competiție, pentru o perioadă de minimum 1 an calendaristic calculat de la data publicării acestora. De asemenea, toate articolele înregistrate în Competiție vor fi vizibile și accesibile publicului larg din home page sau meniul principal al blogului, precum și la căutări (search) pe blog sau în motoarele de căutare.

3.3. Participanţii îşi asumă responsabilitatea şi răspund legal pentru toate articolele, mesajele, comentariile şi acţiunile pe care le comunică respectiv întreprind în cadrul Competiţiei sau în legătură cu aceasta, în relaţia cu Organizatorul, sponsorii şi partenerii media ai acesteia, precum şi cu orice terţă parte.

3.4. Orice comunicare a Organizatorului către participanţi se va face la datele de contact cu care aceştia s-au înscris în Competiţie. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea dacă participanţii îşi înregistrează greşit datele de contact şi, din acest motiv, nu primesc înştiinţările acestuia. Pentru rezolvarea eventualelor probleme tehnice, participanţii sunt sfătuiţi să ia legătura cu Organizatorul la adresa superblog@swissplan.biz.

3.5. Prin înscrierea în Competiţie, participanţii acceptă să primească notificări prin email privind activitatea lor în cadrul Competiției şi înştiinţări de potenţial interes pentru toti participanţii. Totodată, pentru a fi la curent cu lansarea probelor noi, participanţilor li se recomandă să se aboneze la newsletterul SuperBlog. Pentru a se asigura că primesc toate e-mailurile de la Organizator, participanţii vor adăuga adresa de e-mail superblog@swissplan.biz în lista de contacte a programului de e-mail utilizat.

3.6. Nerespectarea uneia sau mai multor obligații prevăzute în prezentul Regulament constituie motiv de excludere a respectivului participant din Competiție și retragerea eventualelor premii câștigate de acesta, premii ce vor putea fi oferite altor participanti la Competiție, în ordinea punctajelor obținute de aceștia.

SECŢIUNEA 4. LOCUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

4.1. Competiția se desfășoară în mediul online, prin intermediul siteurilor web aparținând participanților înscriși în Campanie (“blog-uri”). Toate informaţiile necesare bunei desfăşurări a Competiţiei vor fi publicate pe site-ul Organizatorului, www.super-blog.eu.

4.2. După redactarea și publicarea articolelor destinate Competiției pe blogurile proprii, pe baza informațiilor și cerințelor menționate la fiecare probă, Participanții le vor înregistra în contul personal din platforma de jurizare dedicată SuperBlog, pentru a fi evaluate și notate de către juriu.

SECŢIUNEA 5. DURATA COMPETIŢIEI

5.1. Competiţia Spring SuperBlog 2024 se desfăşoară în următorul interval:

 • pe 23 februarie 2024, ora 15:00, se deschid înscrierile pentru bloggerii participanți. Înscrierile continuă pe toată durata competiției, respectiv până la 2 mai 2024, ora 23:59. 
 • la 1 martie 2024, ora 00:00, se lansează prima probă din competiție, iar următoarele probe vor fi publicate în zilele de marți și vineri.
 • participanții pot înregistra articole în competiție până la 2 mai 2024, ora 23:59.

5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi durata Competiției pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, pe siteul www.super-blog.eu și prin paginile https://www.facebook.com/groups/superbloggeri/ și respectiv https://www.facebook.com/SuperBlogs/

5.3 Cei care doresc să participe la Competiţie se pot înscrie şi îşi pot înregistra articolele pentru Competiţie oricând pe Durata Competitiei. Articolelor înregistrate în Competiţie la probele al căror termen-limită a expirat înainte de momentul înregistrării respectivelor materiale li se vor aplica automat penalizări, în funcţie de durata întârzierii, conform art. 6.14 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

Înscrierea în Competiţie:

6.1. Fiecare participant se poate înscrie în competiţie începând cu data de 23 februarie 2024 ora 15:00, și până la data la care se încheie Competiţia, respectiv 2 mai 2024, ora 23:59. Înscrierea unui participant în Competiţie este considerată validă doar dacă participantul în cauză a completat corect şi complet formularul dedicat de pe site-ul Competiţiei, www.super-blog.eu, și dacă respectivul participant îndeplinește cumulativ toate condițiile de eligibilitate menționate în prezentul Regulament. Dacă blogul/blogurile înscris(e) de către participant îndeplinește/îndeplinesc condițiile pentru a fi acceptat(e) în Competiție, participantul va primi un e-mail de confirmare în acest sens, la adresa de e-mail înregistrată în respectivul formular. Toți participanții acceptați în Competiţie vor fi listați pe pagina dedicată (Participanţi) de pe site-ul Competiției, www.super-blog.eu.

6.2. După ce au luat la cunoştinţă prevederile Regulamentului, participanţii îşi vor anunţa participarea la Spring SuperBlog 2024 într-un articol publicat pe blogul cu care se înscriu în Competiţie, urmând să introducă link-ul spre respectivul articol în formularul de înscriere de pe site-ul www.super-blog.eu. În cazul în doresc să concureze cu mai multe bloguri, acestea trebuie să îndeplinească individual condițiile de eligibilitate menționate în prezentul Regulament, iar participanții vor menționa blogurile suplimentare în câmpul de prezentare din contul personal creat la momentul înregistrării în Competiție. Dacă vor dori să adauge pe parcursul Competiției unul sau mai multe blog(uri), pe lângă cel deja acceptat la momentul înscrierii, participanții vor trimite Organizatorului un email la adresa superblog@swissplan.biz cu articolul de înscriere corespunzător, iar după ce primesc confirmarea aprobării acestuia, vor putea publica și înregistra articole pentru probele Competiției și pe acel(e) blog(uri) suplimentar(e).

6.3. După validarea înscrierii in Competiție, devine activ contul de participant din platforma de jurizare SuperBlog, iar de la 1 martie 2024, când încep să se lanseze probele Competiţiei, Participanții îşi pot înregistra articolele pentru probele la care doresc să participe. Dacă vor concura cu mai multe bloguri, pot înregistra un singur articol la o probă, pe oricare dintre blogurile înscrise și acceptate în Competiție. Conturile de utilizatori din platformă sunt valabile exclusiv pe durata Competiției.

6.4. În cazul în care o persoană fizică nu îndeplinește cumulativ conditiile necesare pentru înscrierea în Competiţie conform prezentului Regulament sau este eliminat pe din Competiție pe parcursul acesteia, indiferent din ce motiv, eventualele articole pe care acesta le redactează şi publică pentru probele propuse în cadrul Competiţiei nu vor fi luate în considerare şi jurizate. Implicit, respectivul blogger nu este îndreptăţit la statutul de participant în Competiţie, nici la premii ori alte beneficii rezervate participanţilor.

6.5. Câștigătorii locului I în edițiile anterioare ale Competiției pot participa la oricare maximum cinci probe din cadrul Spring SuperBlog 2024, indiferent dacă anterior au participat cu același blog sau cu un altul.

Publicarea şi comunicarea probelor de blogging propuse în cadrul Competiţiei:

6.6. Probele Spring SuperBlog 2024 pot fi propuse de către sponsori, parteneri şi/sau organizatorul Competiției şi vor fi lansate în zilele de marți și vineri, începând cu 1 martie 2024. Pentru fiecare probă, participanţii au la dispoziţie 7 (șapte) zile calendaristice să-şi înregistreze articolele în Competiţie, întârzierile urmând a fi penalizate potrivit prevederilor din prezentul Regulament.

6.7. Toate probele lansate în cadrul Competiţiei, precum şi informaţiile şi/sau materialele necesare participanţilor în vederea redactării articolelor, vor fi publicate pe site-ul Competiţiei, www.super-blog.eu.

6.8. Participanţii la Competiţie vor fi informaţi privind lansarea noilor probe şi/sau a altor informaţii de interes şi pe canalele suplimentare de comunicare şi promovare, precum pagini dedicate în reţele de socializare. Participanţii au dreptul, dar nu şi obligaţia de a adera la respectivele comunităţi online şi/sau de a le urmări activitatea.

6.9. Toate probele Competiţiei sunt opţionale. Pentru a obţine însă calificativul de finalist SuperBlog, este necesară participarea la toate probele Competiţiei. Implicit, finaliștii se vor califica la premiile suplimentare, în bani, produse şi/sau vouchere, în funcţie de locul obţinut în clasamentul final.

6.10. În mod excepţional, se pot lansa probe suplimentare, cu premii extra-concurs, care nu influenţează clasamentul final al Competiţiei. În acest caz, Organizatorul va preciza explicit condiţiile probelor respective.

Redactarea şi înregistrarea articolelor participante în vederea jurizării:

6.11. Pe măsură ce sunt lansate probele de blogging din cadrul Competiţiei, participanţii îşi vor redacta şi publica articolele pe blogul/blogurile cu care s-au înscris în Competiţie, în conformitate cu cerinţele formulate de sponsori şi Organizator în articolul care anunţă oficial proba respectivă pe site-ul Competiţiei. Participanţii vor menţiona în fiecare articol dedicat Competiţiei că acesta a fost scris pentru Spring SuperBlog 2024 (de exemplu, la finalul textului).

6.12. După înregistrarea articolelor în platforma Competiției, nu este permisă modificarea conţinutului acestora (se pot corecta însă eventualele greșeli de tehnoredactare: litere, semne de punctuație). În eventualitatea unei suspiciuni de fraudă, se compară textul de pe blog cu cel înregistrat în platformă și se ia în considerare versiunea din platformă. Abaterile vor atrage sancțiuni proporționale cu gravitatea situației (avertisment, depunctări și/sau descalificare).

6.13. Pentru fiecare probă lansată în cadrul Competiţiei, participanţii pot înregistra, în vederea jurizării, un singur articol, redactat în limba română; dacă s-au înscris și au fost acceptați în competiție cu mai multe bloguri, pot alege pentru fiecare probă la care participă pe care dintre blogurile înscrise să publice articolul concurent. 

6.14. Sunt acceptate în Competiţie atât articolele redactate cu semnele diacritice specifice limbii române, cât şi cele care nu respectă această normă; opțional, juriul fiecărei probe are dreptul de a decide cum / dacă utilizarea diacriticelor influențează punctajul acordat, caz în care aceasta cerinta se va menționa în baremul de jurizare al respectivei probe. Dacă nu se menţionează limita minimă sau maximă a numărului de cuvinte / caractere în redactarea articolelor, alegerea în acest sens aparţine exclusiv participanţilor.

6.15. Este permisă utilizarea aplicațiilor care implică inteligența artificială în procesul de documentare și/sau în realizarea imaginilor / ilustrațiilor pentru articol, cu condiția să menționezi denumirea aplicațiilor folosite la finalul articolului, alături de celelalte surse de informare. Fiind însă o competiție de creativitate, nu sunt acceptate textele generate automat cu programe AI tip ChatGPT sau similare. Sponsorii pot utiliza în procesul de evaluare a articolelor programe software care detectează inclusiv conținutul creat cu instrumente AI, plagiat etc.; articolele în cauză vor fi depunctate integral la criteriul creativitate - originalitate. 

6.16. Nu se acceptă înlocuirea linkurilor precizate în cerințele probelor cu linkuri de afiliere, linkuri scurtate sau alte variații.

6.17. După redactarea şi publicarea articolelor pe blogul propriu, participanţii vor accesa platforma jurizare.super-blog.eu utilizând datele de acces validate la momentul înscrierii în Competiţie şi îşi vor înregistra link-ul şi conţinutul articolului corespunzător probei respective pentru ca juriul probei să le poată evalua şi nota articolele.

Termenul limită:

6.18. Pentru fiecare probă lansată în cadrul Competiţiei, participanţii au la dispoziţie 7 (șapte) zile calendaristice pentru a-şi redacta, publica pe blog şi înregistra articolele în platforma de jurizare. Eventualele excepții de la această regulă vor fi explicit menționate în briefurile respectivelor probe.

6.19. Pentru fiecare zi de întârziere (orice întârziere, de până la 24 de ore) se va aplica automat o penalizare de 10 (zece) puncte din nota acordată de juriu, ce va fi afişată în platforma de jurizare, alături de punctajul iniţial aferent acordat de juriu.

6.20. Un participant poate întârzia înregistrarea unei probe maximum 9 (nouă) zile de la expirarea termenului-limită aferent probei respective. Dacă participantul întârzie înregistrarea articolului în platformă dedicată cu atât de multe zile încât penalizările aferente atrag reducerea la minimum (0 puncte) a punctajului final, implicit nota la proba respectivă nu se mai ia în considerare în clasamentul final, dar participantul în cauză poate continua Competiţia.

6.21. În cazul în care participantul a solicitat explicit produse spre testare, oferite de către oricare dintre sponsorii competiției, acesta se angajează implicit să participe la proba dedicată sponsorului respectiv în cadrul Spring SuperBlog 2024, până la finalul competiției. În caz contrar, participantul își asumă descalificarea din comunitate și neacceptarea sa în următoarele campanii de testare organizate prin intermediul SuperBlog. Sponsorii își rezervă dreptul de a solicita returnarea produselor nedesfăcute sau contravaloarea acestora.

SECȚIUNEA 7. JURIZAREA

7.1. Jurizarea articolelor redactate de participanţi va fi realizată de către un reprezentant – fie angajat sau colaborator – al sponsorului care a propus proba respectivă în cadrul Competiţiei.

7.2. Juriul va acorda fiecărui articol participant în Competiţie o notă (punctaj) cuprinsă între 10 şi 100 de puncte, pe baza criteriilor și a baremului de jurizare anunțat în mod public, în proba dedicată. Se vor aprecia creativitatea şi originalitatea articolelor, respectarea probei propuse, fluența și coerența în exprimare, corectitudinea gramaticală şi ortografică, eventuale materiale suplimentare create şi utilizate de participant pentru a-şi ilustra ideile (imagini, înregistrări video, schiţe, desene, animaţii, materiale audio etc) și alte aspecte, explicit formulate de juriu în cadrul cerințelor. Eventualele reclame afișate pe blogurile participante (de exemplu, prin sistemul Google AdSense, dar fără a se limita la acesta), fără legătură cu Competiția, nu vor fi luate în considerare în procesul de jurizare, atâta timp cât nu încalcă prezentul Regulament prin conținut inadecvat (obscen, defăimător, care instigă la încălcarea drepturilor pentru vreo categorie etnică, socială, de gen etc.) 

7.3. Juriul îşi rezervă dreptul de a refuza notarea articolelor cu conținut defăimător, obscen, instigator sau care atacă în orice mod dreptul la imagine al sponsorului și/sau al juriului, precum și a de solicita Organizatorului descalificarea din Competiție a participantului în cauză.

7.4 Juriul va evalua articolele înregistrate la fiecare probă în termen de 7 (șapte) zile calendaristice, începând din ziua imediat următoare celei în care expiră termenul-limită al probei respective. Eventualele excepții vor fi menționate în briefurile probelor respective. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele situaţii în care juriul nu respectă termenul de jurizare stabilit la probele sale.

7.5 Toate articolele înregistrate în cadrul Competiției, în platforma dedicată, la proba corespunzătoare, vor fi evaluate şi notate de juriul probei respective, atâta timp cât sunt online și respectă prevederile prezentului Regulament, chiar şi în cazul în care participanții în cauză s-au retras între timp din Competiţie. Dacă articolele acestora îndeplinesc condiţiile cerute la proba respectivă, vor putea câştiga premii pe baza materialelor înregistrate spre jurizare. De asemenea, conturile de utilizatori ale respectivilor participanți vor rămâne active în platforma SuperBlog până la sfârșitul competiţiei şi vor figura în clasamentul final.

7.6. În cazul în care cel puţin 30% din participanţii la o probă semnalează, prin contestaţii valide şi argumente obiective, eventuale nereguli în jurizare, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita juriului în cauză sau sponsorului pe care acesta îl reprezintă să reevalueze toate articolele la proba respectivă.

7.7. În situații excepționale, dacă Sponsorul nu poate, din motive obiective, să-și ducă la îndeplinire obligațiile (jurizare și/sau acordarea premiilor anunțate în cadrul probei), poate să delege jurizarea sau, după caz, să se retragă din competiție. În această ultimă situație, proba respectivă se va anula sau suspenda, iar eventualele articole înregistrate nu vor mai fi jurizate, implicit nu vor influența clasamentul competiției.

Contestaţiile

7.8. Participanţii recunosc autoritatea juriului şi se angajează să-i respecte decizia, indiferent dacă le este sau nu favorabilă. Eventualele contestaţii privind jurizarea vor fi însoţite de argumente pertinente şi/sau probe care să susţină acuzaţiile sau neregulile invocate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu trimite juriului contestaţiile care nu respectă aceste cerinţe.

7.9. Participanţii pot contesta jurizarea doar pentru propriile articole înregistrate în competiţie, în contul personal din platforma de jurizare SuperBlog. Fiecare participant are dreptul la maximum 3 (trei) contestaţii, la probe diferite, fiecare contestaţie vizând o singură probă din Competiţie. Contestațiile pot fi trimise în termen de maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data acordării notelor la proba vizată, până la data de 17 mai 2024, cel târziu.

7.10. În urma contestaţiei, juriul va reevalua articolul în cauză și va răspunde participantului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul transmiterii acestora. Implicit, va decide dacă rămâne punctajul acordat inițial sau, dacă există motive întemeiate pentru modificarea acestuia, va proceda în consecință.

7.11. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a respinge mesajele irelevante, injurioase sau obscene adresate juriului și nu poate fi făcut răspunzător pentru cazul în care răspunsul nu îl mulţumeşte pe participantul petent.

SECŢIUNEA 8. PREMIILE ŞI ACORDAREA ACESTORA

8.1. Participanții pot câștiga premii la oricare dintre probele la care și-au înregistrat articolele, la fiecare probă premiile fiind acordate primilor clasați, respectiv celor care obțin, în urma jurizării, cele mai mari punctaje la proba respectivă. Pentru a se califica la premiile suplimentare (în bani sau produse) dedicate finaliștilor, participanţii vor parcurge toate probele Competiţiei, menţionate ca atare pe site-ul www.super-blog.eu.

8.2. Pe perioada de desfăşurare a Competiţiei se vor acorda premii în bani şi în produse sau vouchere, după cum urmează:

A. premii în bani oferite de Organizator pentru primii 3 (trei) finalişti ai Competiției, în ordinea punctajelor totale obţinute în Competiţie, astfel:

 1. Locul 1 - 2000 lei (RON) + trofeul Spring SuperBlog 2024
 2. Locul 2 - 1000 lei
 3. Locul 3 - 500 lei

În cazul egalităţii de punctaj între finaliştii clasaţi pe oricare dintre primele 3 (trei) locuri sau între al treilea și al patrulea, departajarea se va face în funcţie de momentul înregistrării în Competiţie a ultimului articol dedicat Spring SuperBlog 2024, indiferent la ce probă, autorul celei mai prompte înregistrări având prioritate.

De asemenea, tuturor finaliștilor li se vor acorda diplome pentru participare.

B. Premii în bani, produse/servicii şi/sau vouchere, oferite de către sponsorii Competiţiei Spring SuperBlog 2024 primilor clasaţi la probele sponsorilor respectivi, conform specificaţiilor comunicate la momentul lansării probelor. 

8.3. Premiile în bani, produse şi/sau vouchere acordate de către sponsorii competiţiei vor fi oferite direct câştigătorilor, fiind înmânate personal sau expediate la adresa comunicată de aceştia, fără intermedierea Organizatorului. Premiile in bani pentru primii trei finalişti vor fi acordate de către Organizator, fiind înmânate personal sau transmise câştigătorilor prin mandat poştal sau transfer bancar, pe baza unui acord de parteneriat. Toate premiile se acordă câştigătorilor după încheierea Competiției, respectiv după publicarea clasamentului final, până la data de 30 iunie 2024.

8.4. Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul acestora şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

8.5. Premiile revin doar câştigătorilor desemnaţi şi pot fi transmise unor terţe persoane doar în condiţiile prevăzute de lege.

8.6. Organizatorul şi sponsorii Competiţiei au dreptul să refuze transmiterea premiilor în cazul în care se dovedeşte că acestea au fost obţinute prin fraudă.

8.7. Participanţii care au fost excluşi din Competiţie ca urmare a nerespectării uneia sau a mai multor obligaţii prevăzute în prezentul Regulament nu vor putea primi eventualele premii câştigate pe parcursul Competiţiei. Premiile astfel anulate vor putea fi oferite altor participanţi în cadrul Competiţiei, în ordinea punctajelor obținute de aceștia.

8.8. Refuzul de a primi premiile sau imposibilitatea de contactare a câştigătorului, indiferent de motiv, dă dreptul juriului să desemneze alt câştigător dintre participanţi. De asemenea, premiile neridicate de câştigători, indiferent de motiv, nu vor fi reexpediate. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care premiile nu ajung la destinaţie sau sunt distruse în timpul manipulării sau livrării de către societatea de poştă sau curierat.

8.9. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorului în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificarile și completările ulterioare. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură legate de premii, care nu cad în sarcina Organizatorului sau a sponsorilor, revin în exclusivitate câştigătorilor.

SECŢIUNEA 9. DREPTUL DE AUTOR

9.1. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise în Competiţie conţin elemente (texte, imagini, coduri sursa etc.) care încalcă drepturile de autor, întreaga răspundere aparţinând participantului care a înscris lucrarea în Competiţie.

9.2. Eventualele citate, imagini sau materiale de alte natură incluse de participanţi în articolele publicate pe blogul propriu în cadrul Competiţiei vor menţiona, în mod explicit şi obligatoriu, sursa respectivelor materiale. Prezentarea întocmai (copy-paste) a informaţiilor oferite de sponsori şi/sau organizator pentru probele Competiției nu este permisă decât cu menționarea sursei.

9.3. În cazurile în care articole înscrise în Competiție redau ca atare fragmente preluate, parțial sau integral, fără menționarea sursei, oricare ar fi aceasta, autorii respectivelor articole vor fi sancționați, în funcție de gravitate, cu avertisment și/sau reducerea notei cu punctajul aferent criteriului originalitate/creativitate, iar în caz de abateri repetate, chiar cu excluderea din Competiție, decizia în acest sens aparţinând Organizatorului, care poate solicita în acest sens, pe lângă opinia juriului, şi votul unuia sau mai multora dintre partenerii Competiţiei.

9.4. Participanţii consimt să le fie preluate materialele, integral sau parţial, obligatoriu cu menţionarea sursei, în orice materiale referitoare la Competiţie, de către Organizator şi de către oricare sponsor sau partener media al Competiţiei, în vederea promovării acesteia.

9.5. Prin participarea la Competiție, Participanții acordă Organizatorului dreptul de a folosi imaginea și vocea acestora, așa cum aceasta este surprinsă în materialele transmise pe parcursul Competitiei si in cadrul galei organizate la finalul Competitiei, în urmatoarele medii de difuzare: site-ul oficial al Organizatorului www.super-blog.eu, pe conturile social media ale Organizatorului (https://www.facebook.com/groups/superbloggeri/, https://www.facebook.com/SuperBlogs/, https://twitter.com/SuperBlogEu, https://www.youtube.com/c/SuperblogEuRomania), cât și in cadrul comunicatelor de presa privind Competiția, pentru o perioadă nedeterminată, în scopul promovării Competiției, a imaginii Organizatorului si a partenerilor din cadrul Competiției. Participanții înțeleg și recunosc că materialele uploadate pot fi utilizate de către Organizator pentru o perioadă nedeterminată, în scopul promovării Competiției și a imaginii Organizatorului și a partenerilor Competiției în mediul online.

9.6. În cazul în care materialele transmise de către participanți, în condițiile prevăzute in prezentul Regulament, cuprind și imaginea unor terte persoane, participanții declară și garantează că au obținut consimțământul terțelor persoane surprinse în materialele transmise, în vederea utilizării imaginii acestora potrivit Regulamentului, anterior transmiterii materialelor. Totodată, Participanții declară și garantează că, în cazul în care în materiale sunt surprinse persoane minore, au obținut consimțământul părinților/tutorelui persoanei surprinse în materiale în vederea utilizării imaginii și/sau vocii minorului potrivit Regulamentului, anterior transmiterii materialelor.

9.7. Participanții înțeleg și declară că vor fi singurii responsabili ca urmare a încălcării drepturilor terților prin materialele transmise, inclusiv, dar fără limitare la, drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA COMPETIŢIEI

Competiţia poate înceta subit în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Competiţie. În acest caz Competiţia va putea fi reluată odată cu încetarea situaţiei de forţă majoră sau a împrejurărilor care au cauzat întreruperea Competiţiei.

SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Pentru implementarea prezentei Competiții, în scopurile specifice indicate în prezentul capitol, Organizatorul prelucrează date cu caracter personal.

11.2. Prin înscrierea la Competiţie, participanţii se declară de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de către Organizator, a datelor lor cu caracter personal, în temeiul relaţiei contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului, în scopul desfășurării Competiției și contactării câştigătorilor. De asemenea, participanții consimt ca, în situația în care câștigă cel putin un premiu în cadrul Competiției, datele lor de contact să fie comunicate de către Organizator sponsorului care oferă premiul respectiv, astfel încât premiul să le poată fi expediat. 

11.3 Prin simpla participare la această Competiție, Participanţii înţeleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, în vederea organizării Competiției, desemnării, anunţării câştigătorilor, atribuirii premiilor, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”)

11.4. În vederea desfășurării Competiției, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate – participanții -  vor fi prelucrate de către SwissPlan.biz S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod poştal 061165, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21346/19.12.2006, atribut fiscal RO, CUI 20061851, având contul nr. RO83BTRLRONCRT0PA1548501, deschis la Banca Transilvania, sucursala Militari, telefon (004)0744.264.481, e-mail office@swissplan.biz, fiind reprezentată legal de Albert Budică, în calitate de administrator (denumit in continuare « Operatorul ») prin intermediul societăților partenere în cadrul Competiției, a caror listă integrală poate fi consultata la adresa (link) (denumite in continuare « Persoane Imputernicite »)

11.5. Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod poştal 061165, telefon (004)0744.264.481, email dpo@swissplan.biz 

11.6. În cadrul Competiției, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: 

Nume și prenume - pentru toți participanții

Numar de telefon - pentru toți participanții

Adresa de e-mail - pentru toți participanții

Data nasterii, exclusiv in vederea verificarii conditiei privind varsta minima a participantilor pentru inscrierea in Competitie - pentru toti participantii 

Adresa de livrare – pentru participanții declarați câștigători la una sau mai multe probe din cadrul Competiției

Denumire blog / bloguri înscrise - pentru toți participantii

Voce - pentru participanții câștigători în cadrul Competiției și pentru cei prezenți la Gala SuperBlog

Imagine - pentru participanții câștigători în cadrul Competiției și pentru cei prezenți la Gala SuperBlog

Codul numeric personal - va fi colectat doar în cazul participanților desemnați câștigători ai premiilor pentru care Operatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare.

Cont bancar si numar IBAN – exclusiv pentru participanții declarați câștigători ai premiilor în bani

11.7. Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate la articolul 11.6. de mai sus este necesară în vederea participării în Competiție. Refuzul furnizării lor va avea drept consecință imposibilitatea înscrierii și participării în Competiție și, ca atare, imposibilitatea câștigării premiilor Competiției.

11.8. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator direct sau prin intermediul Persoanelor Împuternicite în vederea: (i) organizării și desfășurării Competiției; (ii) desemnării și validării câștigătorilor; (iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor legale, inclusiv cele fiscale și financiar contabile ale Operatorului. 

11.9. Temeiul juridic al prelucrării: datele cu caracter personal ale participantilor la Competitie vor fi prelucrate în temeiul contractului reprezentat de Regulament, conform art. 6 alin. 1 litera b din RGPD și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului în calitate de Organizator al Competitiei conform art. 6 alin. 1 litera c) din RGPD. 

11.10. Destinatarii datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal colectate în cadrul Competiției de către Operator vor fi dezvăluite Persoanelor Imputernicite ale Operatorului, a căror listă completă poate fi consultată la adresa (link). În plus, datele pot fi dezvăluite și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

11.11. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de catre Organizator timp de 60 de zile de la încheierea Competiției. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă. 

Păstrarea datelor pe site-ul Operatorului și pe pagina de Facebook a Operatorului, daca e cazul, se va realiza pe o perioadă rezonabilă, care nu va depăși 3 ani de la data organizării Competiției. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Persoanelor Împuternicite obligații similare. 

Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse de către Persoanele Împuternicite, dacă e cazul, în termen de 60 de zile de la încheierea Competiției, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la probele din cadrul Competiției.

11.12. Drepturile persoanelor vizate: în vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură persoanelor vizate următoarele drepturi: (i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul la restricționarea prelucrării; (v) dreptul de a se opune prelucrării, exceptand cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul; (vi) dreptul la portabilitate a datelor; (vii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Persoanele vizate își pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon (004)0744.264.481, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod poştal 061165, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@swissplan.biz 

Solicitarea participantului va fi analizată şi va primi raspuns în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Organizator, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

11.13. Întrucât la Competiție pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani la data începerii Competiției, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/ Împuternicitul primește date cu caracter personal apartinand persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

11.14. Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

11.15. În conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face publice numele câştigătorilor şi câştigul acordat fiecăruia dintre ei pe site-ul competiţiei şi/sau în materialele de promovare a acesteia sau în alte materiale realizate pentru a servi la buna desfăşurare a competiţiei.

11.16. Organizatorul nu are obligaţia de a proteja confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în materialele înregistrate de participanţi spre jurizare, respectiv articolele participante la competiţie.

11.17. Orice folosire a acestor date în scop de reclamă, marketing şi publicitate se va face doar în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Click pentru politica noastră privind cookies și confidențialitatea datelor!

SECŢIUNEA 12. CLAUZE FINALE

12.1. În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei Competiţii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

12.2. Orice întrebare sau nelămurire referitoare la aspectele mai sus-menţionate şi la Competiţie, în general, pot fi sesizate organizatorului la adresa de e-mail superblog@swissplan.biz.

12.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor pe site-ul Competiţiei, www.super-blog.eu.

12.4. Înscrierea în Competiţie implică automat acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate în Regulament.

Organizatorul Competiției este societatea comercială SwissPlan.biz S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod poştal 061165, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21346/19.12.2006, atribut fiscal RO, CUI 20061851, având contul nr. RO83BTRLRONCRT0PA1548501, deschis la Banca Transilvania, sucursala Militari, telefon (004)0744.264.481, e-mail office@swissplan.biz, fiind reprezentată legal de Albert Budică, în calitate de administrator.